News

Cardiff Foodbank Awarded ‘Cynnig Cymraeg’

17th July 2023

Cynnig Cymraeg image We’ve recently been working in partnership with the Welsh Language Commissioner’s Office to develop a Welsh Language Development Plan and we’re proud to announce that Cardiff Foodbank has been awarded a Cynnig Cymraeg which is a mark of recognition from the Welsh Language Commissioner for the commitment Cardiff Foodbank is showing towards offering Welsh Language Services.

Companies such as Principality Building Society, Boots & Lidl, and charities such as Ramblers Cymru and Arfon Foodbank in North Wales have also received their ‘Cynnig Cymraeg’.  As a charity, there’s no legal requirement to have a Welsh-language scheme in place, this is just about us normalising Welsh in our everyday settings so our food and finance supporters – as well as our guests, volunteers and staff – feel they can communicate using as much or as little Welsh as they feel comfortable.

Here are the details of our Plan, which are very much a long-term work in progress!

 • People can speak Welsh with a member of staff on the phone if they wish
 • We answer written Welsh correspondence in Welsh
 • We organise Welsh lessons for staff that are interested.
 • We share Welsh language content on our social media posts.
 • We aim to ensure that a Welsh speaking volunteer is in every foodbank session.
 • We distribute the ‘Iaith Gwaith’ lanyards and badges to volunteers to identify those who speak or are learning Welsh.
 • We plan to celebrate the language through introducing a fun Welsh ‘word of the month’ and trying to encourage it to be used by staff and individuals

Yn ddiweddar ni wedi bod yn partneru gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i ddatblygu Cynllun Datblygu’r Gymraeg a ni’n falch o gyhoeddi bod Banc Bwyd Caerdydd wedi derbyn Cynnig Cymraeg sy’n farc o gydnabyddiaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg o ein ymrwymiad at gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg.

Mae cwmnȉau fel Cymdeithas Adeiladu Principality, Boots & Lidl ac elusennau fel Ramblers Cymru a Banc Bwyd Arfon yng Ngogledd Cymru hefyd wedi derbyn eu ‘Cynnig Cymraeg’.  Fel elusen, does dim gofynion cyfreithiol i gael cynllun Cymraeg ond bydd hwn yn ein helpu i normaleiddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd fel bod pobl sy’n cyfrannu bwyd ac arian yn ogystal ȃ’n gwesteion, gwirfoddolwyr a staff yn gallu cyfathrebu gan ddefnyddio cyn lleiad neu cymaint o’r Gymraeg ag maen nhw’n gyfforddus.

Dyma fanylion ein Cynllun sy’n waith hirdymor sydd ar fynd!

 • Mae pobl yn gallu siarad Cymraeg dros y ffôn gydag aelod o staff os maen nhw eisiau.
 • Ni’n ymateb yn Gymraeg pan mae pobl yn ysgrifennu mewn yn Gymraeg.
 • Ni’n trefnu gwersi Cymraeg am staff sydd gyda diddordeb.
 • Ni’n rhannu cynnwys Cymraeg ar ein posts cyfryngau cymdeithasol.
 • Ni’n anelu at sicrhau fod gwirfoddolwr sy’n siarad Cymraeg ym mhob sesiwn Banc Bwyd.
 • Ni’n dosbarthu cynnydd ‘Iaith Gwaith’ i wirfoddolwyr er mwyn dangos pwy sy’n siarad neu dysgu Cymraeg.
 • Ni’n gobeithio dathlu’r Gymraeg drwy ddechrau ‘Gair y mis’ hwyl ac annog staff a gwirfoddolwyr i’w ddefnyddio. 

Back to News